ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η Τ.Ε.Κ. Ο.Ε. διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό που είναι σε θέση να δώσει βέλτιστες λύσεις στον τομέα των κατασκευών σε συνάρτηση με τον σύντομο χρόνο κατασκευής.
Επίσης διαθέτει τεχνικό προσωπικό Πιστοποιημένων Ηλεκτροσυγκολλητών από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποιήσεων TUV HELLAS S.A (Member of TUVNORD Group) .