Κατασκευή σωληνώσεων υγραερίου στο εργοστάσιο της GRUPAL.
Προμήθεια & Εγκατάσταση Σωληνώσεων Υγραερίου.