1.          ΕργατοτεχνικΟ προσωπικΟ για την συντΗρηση του ΕργοστασΙου (SHUT DOWN).
2.          ΕπισκευΗ ΜεταφορικΩν ΤαινιΩν
3.          ΑποκατΑσταση ΚτιριακΩν ΛεβητοστασΙου (ΕΤΟΣ 2005)


4.         
ΜελΕτη-ΚατασκευΗ και ΠιστοποΙηση ΜεταλλικΗς ΡΑμπας ΑνΟδου-ΚαθΟδου CLARK