1. Κατασκευή Σωληνώσεων Ατμού & Υγραερίου
  2. Μελέτη και εγκατάσταση υποδομής τροφοδοσίας μονάδας ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΕΒΕ με φυσικό αέριο
  3. Απομάκρυνση δεξαμενών LPG και ΜΑΖΟΥΤ  καθώς και εργασίες πυροσβεστικού δικτύου