1.          ΕτΗσια ΕργολαβΙα ΣωληνΩσεων
2.          ΣυντηρΗσεις ΜονΑδων
3.          ΚατασκευΗ ανοξεΙδωτου δοχεΙου ανακυκλωμΕνου οξΕος V-404

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΟΞΕΟΣ V-404

4.          ΚατασκευΗ δεξαμενΗς θειϊκοΥ οξΕος στο εργοστΑσιο ΒΦΛ ΑΕ στη νεα καρβαλη ν. καβΑλας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

4.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΘΕΙΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

5.          ΚατασκευΗ σωληνΩσεων υπΕρθερμου ατμοΥ διασΥνδεσης ατμογεννΗτριας στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

5.	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

6.          ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ Ε-903 Α & Β (Ν.Ε. 12/2703) στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ

6.	ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΤΩΝ Ε-903 Α & Β (Ν.Ε. 12/2703) ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

7.          ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΟΝ. ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Ε-111, Ε-112 ΚΑΙ Ε-108 στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΟΝ. ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Ε-111, Ε-112 ΚΑΙ Ε-108 στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ

7.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΟΝ. ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Ε-111, Ε-112 ΚΑΙ Ε-108 στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ8.          ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3ου ΜΥΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ στο εργοστασιο βφλ αε στη νεα καρβαλη ν. καβαλασ

8.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3ου ΜΥΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

8.2	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3ου ΜΥΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

8.3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3ου ΜΥΛΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΝΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΦΛ ΑΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ