1.1.        ΚατασκευΗ διαφΟρων μεταλλικΩν κατασκευΩν για την επΕκταση της νΕας μονΑδας μοριοσανΙδας στις βιομηχανικΕς εγκαταστΑσεις στον ΠροβατΩνα Έβρου.

1.2.        ΕργατοτεχνικΟ προσωπικΟ για την συντΗρηση του ΕργοστασΙου (SHUT DOWN)

1.3.        ΚατασκευΗ και τοποθΕτηση μεταλλικΩν αεραγωγΩν μεταφορΑς θρΥμματος

1.4.       ΚατασκευΗ και ΤοποθΕτηση ΔεξαμενΩν ΣιλΟ ΚΟλλας

 

Χωρητικότητα         : 115 m3

Διάμετρος               : 3.600 mm

Ύψος                        : 11.500 mm

1.5.       ΕγκατΑσταση ΔικτΥου ΠυρΟσβεσης (ΑΡΜΟΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GRUVLOK)

1.6.          ΕγκατΑσταση ΜηχανημΑτων ΕπεξεργασΙας ΜοριοσανΙδας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ